Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Uw factuur

Meestal krijgt u zelf geen rekening van P&P Consult maar sturen wij die rechtstreeks naar uw Zorgverzekeraar. U krijgt dan van uw Zorgverzekeraar bericht dat zij een factuur aan P&P Consult hebben betaald.

Het kan zijn dat u daarover vragen hebt. Waar kunt u terecht met uw vraag over uw zorgnota?
Als u een vraag heeft over de juistheid van uw rekening, dan kunt u daarvoor bij uw zorgverzekeraar terecht. Uw zorgverzekeraar moet informatie geven over de behandeling die de zorgaanbieder gedeclareerd heeft. Indien nodig kan de zorgverzekeraar de zorgaanbieder weer om opheldering vragen. Het is de taak van de zorgverzekeraar declaraties goed te controleren. Wij spreken zorgverzekeraars er dit jaar extra op aan dat ze hun controles op orde moeten hebben.

Als uw zorgverzekeraar u niet voldoende informatie geeft of u met uw vragen doorverwijst, dan kunt u hierover een klacht indienen bij uw zorgverzekeraar. Als dit ook niet tot resultaat leidt, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ is te benaderen via het e-mailadres info@skgz.nl of het telefoonnummer (088) 900 6 900.

Wanneer kunt u een melding indienen bij de NZa?
Wanneer u van mening bent dat uw nota niet juist is, uw zorgverzekeraar u niet voldoende helpt bij uw vraag of uw vraag onvoldoende beantwoordt, dan ontvangen wij graag uw melding.
Uw melding is waardevol voor ons en helpt ons in het toezicht houden op de zorg. Aan de hand van uw melding kunnen we zorgverzekeraars en/of zorgaanbieders aanspreken en handhavingsmaatregelen treffen wanneer uw zorgverzekeraar en/of zorgaanbieder zich niet aan haar wettelijke taken houdt.
Onze afdeling Toezicht en Handhaving komt in actie als het algemeen consumentenbelang in gevaar is, maar treedt niet op in individuele conflicten. Omdat wij meldingen uitsluitend behandelen in het kader van het algemeen consumentenbelang, geven wij u géén terugkoppeling over mogelijke acties naar aanleiding van uw melding. Alleen via jaarverslagen of andere rapporten maken wij belangrijke meldingen openbaar.

Hoe kunt u een melding indienen bij de NZa?
Uw melding kunt u indienen via de website van het NZa: http://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/ Als zij naar aanleiding van uw melding meer informatie nodig hebben, nemen zij contact met u op.

Hoe wordt er gedeclareerd in de gespecialiseerde ggz?
Het tarief van uw behandeling in de gespecialiseerde ggz bestaat mogelijk uit verschillende deelprestaties:

  • deelprestaties behandeling: minutenrange per hoofdgroep (diagnostiek, behandeling etc.);
  • deelprestaties verblijf;
  • overige prestaties.*

Het aantal minuten dat de behandelaar(s) aan de patiënt beste(e)d(t)(en) en eventueel verblijf en overige prestaties bepalen de hoogte van de nota.

*overige prestaties:

  • beschikbaarheidscomponent crisis (BCC);
  • ECT;
  • verblijf zonder overnachting (VZO);
  • methadon;
  • onderlinge dienstverlening.

Het aantal geregistreerde minuten is hoger dan ik had verwacht?
Er wordt door de behandelaar(s) geregistreerd in minuten binnen hoofgroepen.
Bijvoorbeeld:

  • behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten;
  • behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten.

Naast directe tijd, de tijd die uw behandelaar besteedt aan de patiënt, registreert de behandelaar ook zogenoemde indirecte tijd. Indirecte tijd is de tijd die uw behandelaar bijvoorbeeld besteedt aan de voorbereiding van het gesprek met u, of voor het schrijven van een verslag naderhand. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling of verblijf. Daardoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw psychiater.

Wat is de zorgvraagzwaarte-indicator in de gespecialiseerde ggz?
Met de zorgvraagzwaarte-indicator geven zorgaanbieders aan welke behandelinzet zij verwachten bij een patiënt. Deze geeft een indicatie van de zorgvraag door deze uit te drukken in een getal tussen de 1 en 7. Sinds 1 januari 2014 moet de zorgvraagzwaarte-indicator op de factuur van de gespecialiseerde ggz staan. In oktober 2014 hebben de NZa en VWS besloten deze verplichting vanaf 2 oktober 2014 tot en met 31 december 2015 tijdelijk op te schorten.