Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

De Cliëntenraad

Wat doet een cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van een P&P Consult zijn aangewezen. De raad overlegt daarover met de directie van de instelling en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Wat zijn de bevoegdheden van de cliëntenraad?


Het bestuur van P&P Consult vraagt de mening van de clientenraad over:
een wijziging van de doelstelling of grondslag; samenwerking of fusie met een andere instelling; opheffing, verhuizing of ingrijpende verbouwing; belangrijke wijziging in de organisatie; belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden; benoeming van leden van de directie en Raad van Bestuur; begroting en jaarrekening; algemeen toelatingsbeleid voor cliënten en beëindiging van zorgverlening.

De cliëntenraad heeft het recht, maar niet de verplichting tot advies. Als het bestuur van P&P Consult het niet eens is met het advies, moet zij eerst overeenstemming proberen te bereiken met de raad. Als dit niet lukt, kan zij van het advies afwijken. Zij deelt dit schriftelijk, met haar argumenten, aan de cliëntenraad mee

Sommige onderwerpen zijn van zeer direct belang voor de cliënten. Over deze onderwerpen kan de instelling in principe alleen besluiten nemen als de cliëntenraad ermee instemt. De raad heeft dan verzwaard adviesrecht. Dit heeft betrekking op:
• het algemene beleid van de instelling over veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging enmaatschappelijke bijstand.
• het kwaliteitsbeleid
• de klachtenregeling en het aanwijzen van personen die klachten behandelen
• een wijziging in de regeling voor de cliëntenraad en andere voor cliënten geldende regelingen

Juist omdat deze onderwerpen zo belangrijk zijn voor de cliënten, weegt de stem van de cliëntenraad zwaar. Het bestuur van P&P Consult kan moeilijk van een verzwaard advies van de raad afwijken. De cliëntenraad heeft echter geen vetorecht. Als het bestuur van P&P Consult toch een bepaald besluit wil nemen, dient zij dat voorleggen aan een commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie probeert eerst te bemiddelen, lukt dat niet, dan doet zij een bindende uitspraak.

Het bestuur van P&P Consult stelt in overleg met de cliëntenraad de commissie van vertrouwenslieden in. Hierin hebben drie personen zitting: de instelling en de cliëntenraad dragen ieder één persoon voor, beide benoemen het derde lid van de commissie

Om goed te kunnen functioneren heeft de cliëntenraad tijdig goede informatie nodig. Het bestuur van P&P Consult kan met de raad afspreken welke informatie zij op welk moment verstrekt. Voor zijn adviesfunctie heeft de cliëntenraad specifieke informatie nodig over een voorgenomen besluit, met name over de beweegredenen, de mogelijke gevolgen en over de te nemen maatregelen, Het bestuur van P&P Consult dient de raad deze informatie verschaffen

De cliëntenraad heeft het recht om ten minste één persoon bindend voor te dragen voor benoeming in het bestuur of de Raad van Toezicht.