Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Do's en Don'ts bij P&P Consult

ROM

 • U bent in behandeling gekomen bij P&P Consult. Bij de start en aan het einde van de behandeling krijgt u via email van Telepsy.nl een zogenaamde ROM meting gestuurd. ROM staat voor Random Outcome Monitoring. Een zogenaamde 0-meting. Dit doen wij om de effectiviteit van onze behandeling objectief te kunnen meten.
 • Het is mogelijk dat deze en andere email (van P&P Consult zelf) in uw ‘spam’ box terecht komt. Wilt u dit controleren?

Afspraken

Bij het niet binnen 48 uur voor de afspraak afzeggen ervan is het niet altijd mogelijk om deze tijd te vullen met een andere afspraak. Deze wordt dan genoteerd als: niet verschenen op de afspraak. Wij kunnen deze tijd niet bij uw zorgverzekeraar claimen. In bijzondere gevallen zullen wij u dan hiervoor een rekening moeten sturen. De hoogte van deze rekening bedraagt € 85,-- en komt geheel voor uw eigen rekening. Kijk hiervoor ook eens op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/vraag-en-antwoord/moet-ik-een-boete-betalen-als-ik-niet-op-een-ziekenhuisafspraak-kom.html

Patientenrechten

Wij houden van alles wat uw behandeling aangaat een electronisch medisch dossier bij. Het zogenaamde ElectronischPatiënt Dossier.

U heeft het recht uw medisch dossier in te zien. Iedereen van 12 jaar en ouder kan mondeling of schriftelijk een verzoek doen. Een verzoek tot inzage doet u bij behandelaar. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan. Als uw gegevens niet kloppen, kunt u ze laten aanpassen. Uw medisch dossier wordt 15 jaar bewaard. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens eerder te laten vernietigen. Een arts mag dit weigeren.

Inzage medisch dossier door familie

Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als ze van u een schriftelijk machtiging hebben.

Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. Voor hun kinderen van 12 tot 16 jaar hebben ze toestemming van hun kinderen nodig voor inzage. Zij hebben geen recht op inzage voor kinderen boven de 16 jaar anders dan als ze van u een schriftelijke machtiging hebben.

Inzage medisch dossier geweigerd

Een arts mag een verzoek tot inzage in uw eigen dossier weigeren. Dat mag alleen als inzage schadelijk is voor de privacy van een ander. Weigert de arts om een andere reden, vraag dan een andere arts om te bemiddelen. Helpt dat niet, dan kan alleen de rechter uitmaken of u uw dossier mag inzien.

Gegevens in medisch dossier aanpassen

U kunt de gegevens in uw medisch dossier laten aanpassen. Dit kan als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn. Als een hulpverlener uw gegevens niet wil aanpassen, vraag dan om uitleg. Blijft u het oneens met de beslissing? Dan kunt u een klacht indienen over de aanpassing van uw medisch dossier.

Bewaren medisch dossier

De bewaartermijn van uw medisch dossier is 15 jaar. Daarna zal de arts of zorginstelling de gegevens uit uw dossier laten vernietigen. Uw arts kan om bepaalde redenen de gegevens van uw dossier langer bewaren. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens nodig heeft om u goede zorg te blijven geven.

U kunt de arts ook vragen om uw gegevens langer te bewaren dan de wettelijke termijn. Dat kan van belang zijn bij erfelijke aandoeningen of bij juridische kwesties.

Medische gegevens vernietigen

U kunt een arts of instelling vragen uw gegevens te vernietigen voor het verstrijken van de bewaartermijn. De arts vernietigt de gegevens binnen 3 maanden na uw verzoek. De arts kan uw verzoek weigeren als:

 • uw gegevens nodig zijn voor verdere behandeling;
 • de informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten;
 • u gedwongen was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

U heeft als patiënt onder andere het recht

U heeft als patiënt ook plichten

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren. Hij kan u dan op een verantwoorde wijze onderzoeken en behandelen.
 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling. Bijvoorbeeld door adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.


Plichten arts

Een arts heeft de plicht om u te helpen. Hij moet u informatie geven over:

 • uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
 • de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
 • de verwachte gevolgen en risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid;
 • andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie van uw arts, dan kunt u om meer informatie vragen.

Informatierecht jongeren

De arts moet u of uw kind informatie geven over onderzoek en een medische behandeling.

Wie hij informeert hangt af van de leeftijd van het kind en of iemand wilsbekwaam is of niet:

 • Kind jonger dan 12 jaar

De arts informeert de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid. Of een gemachtigde of een mentor.

 • Kind tussen de 12 en 16 jaar

De arts informeert de ouders en de jongere zelf.

 • Jongeren vanaf 16 jaar

De arts informeert alleen de patiënt.

Informatie bij noodsituatie en informatie weigeren

Soms kan een arts u niet informeren. Bijvoorbeeld in een noodsituatie waarbij hij gelijk moet handelen.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

Verlof vragen voor bezoek aan P&P Consult?

Veel mensen willen graag weten of ze verlof moeten nemen of vakantiedagen moeten inleveren als ze bij P&P Consult in behandeling komen.

Hier is geen duidelijk antwoord op te geven. De wetgever heeft bepaald dat een werknemer recht heeft op een wettelijk aantal vakantiedagen.

Bijzonder of buitengewoon verlof kunt u aanvragen voor verlofsituaties die niet in de wet zijn geregeld. Bijvoorbeeld een huwelijk, verhuizing of doktersbezoek.

Alleen staat doktersbezoek niet in alle cao’s.

Arbeidsrecht deskundige mr. Natascha Koetsier zegt hierover het volgende:

In hoeverre de werkgever werknemers zou moeten toestaan om onder werktijd een dokters- of tandartsbezoek af te leggen is niet wettelijk geregeld. Wel volgt uit het beginsel van goed werkgeverschap dat de werkgever zijn werknemers in het algemeen niet mag verbieden om onder werktijd een (tand)arts te bezoeken. Ook volgt uit het goed werkgeverschap dat onder bepaalde omstandigheden dokters- of tandartsbezoek met doorbetaling van salaris mogelijk moet zijn.

Bij omstandigheden die daarbij relevant zijn, moet bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • Het aantal beschikbare verlofuren: heeft de werknemer slechts wettelijke verlofuren of heeft hij ook veel bovenwettelijke uren?
 • Gaat het om vier dokters- of tandartsbezoeken per jaar of gaat het om een werknemer die wekelijks onder werktijd naar de fysiotherapeut gaat?
 • Houden de klachten waarom de werknemer een bezoek aan de dokter of andere (para)medicus wil brengen verband met het werk of niet? Als de klachten werkgerelateerd zijn, volgt uit het goed werkgeverschap dat het verlangen dat een werknemer daarvoor (onbetaald) verlof moet opnemen, minder snel geoorloofd is.
 • Heeft de werknemer een chronische ziekte? Dan is het zaak om hier in goed overleg met de werknemer afspraken over te maken.

Daarbij moet vermeden worden dat een werknemer ondanks reële gezondheidsklachten geen doktersbezoek aflegt, omdat hij daarvoor geen verlof kan of wil opnemen (bijvoorbeeld als de werknemer niet genoeg verlofuren heeft of zich financieel geen onbetaald verlof kan permitteren). Dit zou er toe kunnen leiden dat de gezondheidsklachten onnodig verergeren of langer duren met als gevolg (langduriger) ziekteverzuim.

Ter voorkoming van willekeur, onduidelijkheid en discussie, is het raadzaam om binnen de onderneming een beleid te hanteren over het afleggen van (tand)arts bezoek. Dit beleid zou dan moeten worden vastgelegd in een regeling, welke regeling deel kan uitmaken van bijvoorbeeld een personeelshandboek.

Een regeling over (tand)artsbezoek zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat de werknemer wordt gevraagd om (tand)artsbezoek zoveel mogelijk buiten de werkuren te plannen en dat als dit niet mogelijk is, het zoveel mogelijk aan de randen van de dag (dus aan het begin of aan het einde van de werkdag) te plannen. Hieraan zou nog kunnen worden toegevoegd dat voor zover het (tand) artsbezoek onder werktijd plaats vindt, geldt dat de werknemer zoveel keer of uren per jaar (bijvoorbeeld zes keer per jaar, maximaal twee uur per keer inclusief reistijd) onder werktijd naar de (tand)arts zou mogen gaan en dat als een overschrijding plaatsvindt, dit wordt afgeboekt van de vakantie-uren.

Komt u er niet uit? Neem dan eens contact op met uw vertrouwenspersoon op het werk of met personeelszaken.

Ook het UWV heeft hierover een mening

Wat staat er op mijn factuur/wat krijgt mijn zorgverzekeraar te zien als hij de factuur krijgt?

Wat staat er op mijn factuur over ggz zorg vermeld?

Op de nota die naar uw zorgverzekeraar gaat, staan gegevens over uw behandeling die uw zorgverzekeraar nodig heeft om zo te controleren of uw declaratie terecht is.

Basis ggz
De basis ggz is voor mensen met lichte en niet-complexe problematiek. Op de declaratie staat alleen de intensiteit van de behandeling: of het om een korte, middellange, intensieve of chronische behandeling ging. De diagnose staat er niet op.

Gespecialiseerde ggz
Als u gebruik gemaakt van de gespecialiseerde ggz, staat op de declaratie vermeld:

 • De hoofddiagnosegroep (bijvoorbeeld depressie of persoonlijkheidsstoornis).
 • Het aantal minuten dat uw behandelaar aan u heeft besteed.
 • Informatie over een eventueel verblijf in een instelling.

Heeft u vragen over uw declaratie? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Die kan de zorgaanbieder om opheldering vragen. U kunt ook zelf de declaratiegegevens bij uw zorgaanbieder opvragen.

Waarom staat in de gespecialiseerde ggz de hoofddiagnose op de factuur?

Met de informatie op de factuur kunnen u en uw verzekeraar zien welke zorg voor welke prijs is geleverd, zodat u beiden kunt nagaan of de rekening klopt. De tarieven in de gespecialiseerde ggz verschillen per hoofddiagnosegroep. Daarom staat in onze beleidsregels dat in de gespecialiseerde ggz de hoofddiagnosegroep op de factuur moet staan.

Hoe weegt de NZa het belang van de privacy?

Voor de NZa is het uitgangspunt dat de privacy van individuele patiënten geborgd moet zijn. Het borgen van de privacy gebeurt in ieder geval als volgt:

 • Voor zorgverzekeraars zijn protocollen en gedragscodes opgesteld die zij moeten volgen, zodat zij verantwoordelijk omgaan met vertrouwelijke gegevens.
 • Alle zorgaanbieders leveren informatie aan bij het DBC-informatiesystseem (DIS), het landelijke systeem dat alle informatie over de diagnosebehandelcombinaties (dbc's) ontvangt en beheert. In DIS staan geen gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. De zorgaanbieders zijn eigenaar van het DIS.
 • De NZa verplicht alleen gegevens op de factuur die een publiek doel dienen. Bij de vraag of een gegeven op de factuur moet staan, is de bescherming van de privacy van de individuele patiënt een vereiste.
 • De NZa raadpleegt regelmatig het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bij privacyvraagstukken, bijvoorbeeld bij het vermelden van de zorgzwaarte en de hoofddiagnose op de factuur.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u op de website van het CBP.

Wat houdt de privacyregeling voor ggz-patiënten in?

In de ggz is een uitzondering gemaakt voor ggz patiënten waarbij het voor het succes van hun behandeling essentieel is dat zij erop kunnen rekenen dat hun privacy niet wordt geschonden. Zij kunnen een beroep doen op de privacyverklaring.
Deze ggz patiënten geven bij hun behandelaar aan dat ze bezwaar hebben tegen vermelding van hun diagnosegegevens op de factuur. De ggz behandelaar of de patiënt moeten die verklaring naar de zorgverzekeraar sturen. Dat kan zowel op papier als elektronisch.
Op uw inschrijfformulier wordt naar uw wens gevraagd en daarop zal door de behandelaar actie worden ondernomen.

Uw zorgverzekeraar

Medicijnen en dergelijke

 • Op deze website kunt u actuele informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. U kunt zien:
  1. of een middel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen;
  2. of er eventueel nadere voorwaarden gelden, waaronder het preferentiebeleid;
  3. of u zelf moet bijbetalen en;
  4. of er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed. klik dan op: http://www.medicijnkosten.nl/